REGULAMIN
sklepu internetowego Mój Kardiolog.pl oraz ogólne warunkiudzielania świadczeń zdrowotnych drogą elektroniczną

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki umów o świadczenie usług, zawieranych pomiędzy Telemedycyna Polska S.A. (zwaną dalej TMP), a Konsumentem bądź Przedsiębiorcą (zwanymi dalej Kupującymi) za pośrednictwem Sklepu internetowego pod adresem: www.mojkardiolog.pli stanowi integralną część każdej umowy udzielania świadczeń zdrowotnych drogą elektroniczną zakupionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

                                               § 1.    Postanowienia ogólne

 1. W Regulaminie określono zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności zasady zawierania umów o świadczenie usług za jego pośrednictwem, sposób składania zamówień na usługi udostępnione w Sklepie internetowym TMP pod adresem: www.mojkardiolog.pl, dostarczanie zamówionych usług Kupującemu, rodzaj oferowanych przez TMP usług, warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, uiszczanie przez Kupującego ceny sprzedaży, prawo odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji Kupującego oraz pozostałe informacje uwzględniające specyfikę prowadzonej przez TMP działalności gospodarczej.
 2. Regulamin jest Kupującemu udostępniany, przed zawarciem umowy o świadczenie usług - już na etapie rejestracji w Sklepie Internetowym lub składania zamówienia bez rejestracji - poprzez zamieszczenie odwołania do linku odsyłającego do jego treści. Pomyślnie zakończona rejestracja lub złożenie zamówienia jest uwarunkowane akceptacją postanowień Regulaminu, po zapoznaniu się z jego treścią. W przypadku przyjęcia przez TMP Regulaminu w nowym brzmieniu, TMP poinformuje o tym fakcie w Sklepie internetowym mojkardiolog.pl, a Regulamin w nowym brzmieniu udostępniony będzie Kupującemu przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Akceptacja przez Kupującego Regulaminu w nowym brzmieniu, po zapoznaniu się z jego treścią, odbywać się będzie poprzez potwierdzenie komunikatu przed pierwszym - po przyjęciu przez TMP nowego Regulaminu - logowaniem w serwisie TMP. Kupujący w każdym czasie, zarówno przed, jak i po rejestracji - w tym również bezpośrednio przed złożeniem zamówienia na usługę - ma zapewniony dostęp do Regulaminu, poprzez możliwość wejścia w zakładkę „Regulamin” w Sklepie internetowym pod adresem: https://mojkardiolog.pl/pages/regulamin.
 3. W przypadkach, gdy Kupujący i Pacjent to dwie różne osoby, ich odpowiedzialność z tytułu realizacji Umowy jest solidarna. TMP może posługiwać się w niektórych zapisach sformułowaniem wyłącznie Pacjent lub Kupujący, lecz nie powoduje to ograniczenia odpowiedzialności Kupującego wobec TMP w ramach obowiązków wynikających z Regulaminu i Umowy.

                                                  § 2.      Podstawa prawna

Do Regulaminu zastosowanie mają m.in. następujące akty prawa powszechnego:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295. z późn.zm.);
 2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2019 poz. 1127. z późn.zm.);
 3. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2019 poz. 993 z późn.zm.);
 4. Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344. z późn.zm.);
 5. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571, 1667);
 6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145. z późn.zm.);
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
 8. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, z późn.zm.)

 

                                                     § 3.     Słownik pojęć

Przez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć:

 1. Lokal przedsiębiorstwa – lokal znajdujący się pod adresem Telemedycyna Polska S.A. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice;
 2. Aplikacja HaloDoctor – webowa platforma informatyczna umożliwiająca komunikację zdalną (czat, videochat) pomiędzy Pacjentem a Lekarzem lub Ratownikiem medycznym w ramach Usług, której dostawcą jest Biostat;
 • Biostat – zewnętrzny dostawca usług informatycznych i serwisów internetowych na potrzeby świadczenia Usług objętej Regulaminem,: Biostat Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Kowalczyka 17 NIP: 6423125404, Regon: 241544443, KRS: 0000351860.
 1. Cennik cennik Usługi udostępniony w Sklepie internetowym.
 2. Centrum Telemedyczne (CT24)– komórka organizacyjna TMP, w której świadczone są usługi zdrowotne, odbierane są wszystkie wykonane przez Pacjenta badania, analizowane i opisywane przez Personel Medyczny, prowadzone są Telekonsultacje Pacjenta z personelem medycznym, archiwizowane są badania oraz rozmowy telefoniczne w ramach Kartoteki Pacjenta.
 3. Dane identyfikacyjne – zestaw danych zawierający: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, pesel, adres zamieszkania oraz uwagi dodatkowe, a w przypadku Pacjenta również opis problemu zdrowotnego.
 4. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) – system informatyczny TMP, służący przechowywaniu dokumentacji medycznych wszystkich Pacjentów TMP.
 5. Formularz Pacjenta – rozwiązanie technologiczne w systemie EDM, umożliwiające wypełnianie i przesyłanie przez Pacjenta do TMP – ankiet elektronicznych, formularzy elektronicznych, dokumentów oraz plików (np. skanów papierowej dokumentacji medycznej), które umieszczane są automatycznie w Kartotece Pacjenta;
 6. Formularz rezerwacji – formularz elektroniczny, dostępny w Sklepie internetowym, służący rezerwacji terminu Telekonsultacji;
 7. Formularz zamówienia – formularz elektroniczny, dostępny w Sklepie internetowym bądź zamówienie złożone telefonicznie, służący zamówieniu Usługi, w tym rezerwacji terminu Telekonsultacji, przesłania Danych identyfikacyjnych Kupującego i/lub Pacjenta do TMP oraz akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu;
 8. Kartoteka Pacjenta – indywidualna kartoteka Pacjenta przechowywana w EDM, spełniająca wymogi art. 25 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 9. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – zawierająca umowę ze TMP w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą;
 10. Kupujący – osoba wskazana w Formularzu zamówienia zawierająca Umowę o świadczenie usług i dokonująca Płatności i/lub Przedpłaty Usługi. Kupującym może być Konsument bądź Przedsiębiorca. W przypadku, gdy Kupujący nie jest Pacjentem, osoba ta oświadcza, że działa w imieniu i na rzecz Pacjenta, udostępnia dane Pacjenta za jego zgodą i Pacjent wyraził zgodę na korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.
 11. Okres rozliczeniowy – okres, w czasie którego Pacjent może korzystać z Usług abonamentowych. TMP stosuje dwa stałe okresy rozliczeniowe rozpoczynające się 1 lub 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego i kończące się odpowiednio ostatniego bądź 14 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Pierwszy Okres rozliczeniowy jest dłuższy niż każdy kolejny. Dla Umów zawartych przed 15 dniem miesiąca, pierwszy Okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy i kończy się 14 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego, a kolejne Okresy rozliczeniowe będą się rozpoczynać 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Dla Umów zawartych po 15 dniu miesiąca, pierwszy Okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy i kończy się ostatniego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego, a kolejne Okresy rozliczeniowe będą się rozpoczynać 1 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
 12. Pacjent – pełnoletnia osoba zamieszkująca na terytorium Polski zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez TMP;
 13. PayU – dostawca systemu płatności elektronicznych za Usługi, obsługiwany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399, posiadająca NIP: 7792308495 i REGON: 300523444, kapitał zakładowy 4.944.000 zł w całości opłacony, https://www.payu.pl/;
 14. Platforma – system informatyczny zapewniający realizację Usług poprzez umożliwienie odczytu danych z Urządzeń;
 15. Przedsiębiorca - osoba fizyczna nie będąca Konsumentem albo osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, przy czym za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej – zawierająca umowę w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 16. Przelewy 24 – dostawca systemu płatności elektronicznych za Usługi, obsługiwany przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 w całości opłaconym, https://www.przelewy24.pl/;
 17. Płatność – jednorazowa transakcja dokonywana przez Pacjenta przed rozpoczęciem Usługi poprzez PayU lub Przelewy24;
 18. Przedpłata – płatność częściowa dokonywana przez Pacjenta przed rozpoczęciem Usługi poprzez PayU lub Przelewy24;
 19. Personel medyczny – osoby wykonujące zawód medyczny, które na podstawie przepisów uprawnione są do udzielania świadczeń zdrowotnych tj. lekarz, ratownik medyczny i/lub pielęgniarka, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492 i 730);
 20. Pogotowie Ratunkowe – zespół ratownictwa medycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM);
 21. Sklep internetowy - prowadzony przez TMP sklep internetowy działający pod adresem: mojkardiolog.pl
 22. – strona internetowa TMP pod adresem: mojkardiolog.pl zawierająca opis działalności i Usług TMP, dostępność Usług oraz możliwość zakupu Usługi poprzez Formularz zamówienia.
 23. Telemedycyna Polska S.A. (TMP, TMP) - spółka działająca pod firmą „Telemedycyna Polska S.A.” Spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach, adres ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS: 0000352918, REGON: 240102536, NIP: 6482542977. Telemedycyna Polska S.A. jest podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych w ramach Usług, wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą przez Wojewodę Śląskiego pod numerem 22425.
 24. Telemonitoringu EKG – ambulatoryjne świadczenie zdrowotne zdalnej opieki kardiologicznej, diagnostyki i stałego monitorowania kardiologicznego, polegające na rejestrowaniu i ocenie wykonanych i przesłanych z wykorzystaniem Urządzenia, kolejno zgłoszonych telefonicznie przez Pacjenta do oceny badań EKG przez TMP; świadczenie wykonywane przez TMP na rzecz Pacjenta na odległość - bez bezpośredniego badania przedmiotowego, przy pomocy przekazu, który jest w całości nadawany, odbierany lub transmitowany za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. W ramach usługi Telemonitoringu EKG Pacjent ma prawo do Telekonsultacji EKG z Personelem medycznym Centrum Telemedycznego wyniku oceny badania EKG i otrzymania go drogą elektroniczną na adres e-mail Pacjenta.
 25. Telekonsultacja EKG to ambulatoryjne świadczenie zdrowotne, w zakresie oceny stanu Pacjenta i oceny badań EKG, wykonywane przez Personel medyczny na rzecz Pacjenta na odległość, bez bezpośredniego badania przedmiotowego, przy pomocy przekazu, który jest w całości nadawany, odbierany lub transmitowany za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (odpowiednio w formie: czatu, wideokonsultacji lub konsultacji telefonicznej).
 26. Telekonsultacja – ambulatoryjne świadczenie zdrowotne, w zakresie porad lekarskich wykonywane przez lekarza na rzecz Pacjenta na odległość, bez bezpośredniego badania przedmiotowego, przy pomocy przekazu, który jest w całości nadawany, odbierany lub transmitowany za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (odpowiednio w formie: czatu, wideokonsultacji lub konsultacji telefonicznej).
 27. Umowa – umowa o świadczenie usług w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy TMP a Kupującym i/lub Pacjentem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, której przedmiotem są Usługi, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i Formularzu zamówienia.
 28. Urządzenie – osobisty aparat monitorujący, stanowiący certyfikowany wyrób medyczny, przeznaczony do rejestrowania sygnału EKG, przesyłający dane do Platformy. Urządzenie niezbędne do świadczenia Usługi Telemonitoringu EKG.

                                       § 4.    Informacje o Usługach i cenach

 1. Informacje o Usługach, zawarte w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i 66c., a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.
 2. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usług zdrowotnych drogą elektroniczną, obejmujących Telekonsultacje i/lub Telemonitoring EKG w różnych pakietach udostępnianych pod różnymi nazwami własnymi, szczegółowo opisanymi w Sklepie Internetowym.
 3. Usługi stanowią świadczenia zdrowotne udzielane wyłącznie Pacjentowi, niezależnie od tego kto dokonał zakupu Usługi.
 4. Przed zawarciem Umowy, Kupujący jest informowany przez TMP o głównych cechach Usługi. Kupujący poprzez kliknięcie na wybraną przez siebie, a umieszczoną w Sklepie internetowym Usługę zostaje powiadomiony, w szczególności o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach Usługi, czasie trwania Usługi, cenie netto i cenie brutto, a nadto poprzez wybór opcji „Dodaj do koszyka” – co ma miejsce jeszcze przed złożeniem zamówienia i zawarciem umowy – o cenie Usługi do zapłaty oraz o dodatkowych kosztach związanych z zamówieniem Usługi, takich jak koszt dostawy Usługi do Kupującego i/lub Pacjenta, w okolicznościach wyboru przez Kupującego takiej opcji.
 5. Rozpoczęcie Usługi poprzedza wykonywanie czynności towarzyszących, niezbędnych do jej wykonania, a to: analizy przez TMP przesłanych przez Kupującego Formularza zamówienia, przesłanego przez Pacjenta Formularza Pacjenta, zakładanie Kartoteki Pacjenta, komunikacja telefoniczna i mailowa z Pacjentem.
 6. Czas trwania Usługi oraz jej zakres określa każdorazowo Cennik i zgodny jest z Formularzem Zamówienia.
 7. Ceny sprzedaży Usług udostępnianych w Sklepie internetowym podaje się w złotych polskich (PLN) i określa w kwocie brutto. Na wskazaną kwotę brutto składają się wskazana kwota ceny netto Usługi i wskazana kwota wartości VAT, przy czym świadczenia zdrowotne zwolnione są z podatku VAT na podstawie art. 19 ustawy o VAT.
 8. Cena sprzedaży nie zawiera kosztów dostawy Usługi do Kupującego oraz kosztów wybranej formy płatności, chyba że w opisie Usługi TMP określiła, że Kupujący nie ponosi kosztów dostawy. Koszty zależą od formy dostawy i płatności za Usługę.
 9. Całkowity koszt zamówienia stanowi cena sprzedaży Usługi (kwota brutto) wraz z kosztami dostawy oraz kosztami wybranej formy płatności, wskazana w Formularzu zamówienia przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.
 10. Informacja o cenach Usług jest wiążąca do odwołania przez TMP tj. wskazania przez TMP na stronie Sklepu internetowego nowej ceny Usługi w miejsce ceny dotychczas obowiązującej – przy czym zmiana cen, nie ma wpływu na zamówienia złożone i przyjęte już do realizacji przez TMP przed datą zmiany ceny.
 11. Korzystanie z Usług możliwe jest dzięki skorzystaniu z telefonii stacjonarnej lub komórkowej, sieci internetowej, do której zapewnienie dostępu leży po stronie Kupującego i/lub Pacjenta. Kupujący i/lub Pacjent ponosi koszt połączenia wg taryfy operatora, z którego usług korzysta.
 12. TMP oferuje Usługi w następujących pakietach:
  1. Domowe EKG
  2. Kardiotele
  3. Event Holter
  4. Stop Arytmii
  5. Jedno Serce
  6. Dwa Serca Razem
 13. Pakiet Domowe EKG zawiera:

                                            § 5.    Zasady świadczenia Usług

 1. Centrum Telemedyczne przed przystąpieniem do świadczenia Usługi na rzecz Pacjenta weryfikuje tożsamość Pacjenta poprzez zwrócenie się o podanie imienia, nazwiska, numeru PESEL lub daty urodzenia oraz innych danych pozwalających na jednoznaczną identyfikację Pacjenta.
 2. Komunikacja telefoniczna TMP z Kupującym i/lub Pacjentem oraz treść komunikacji czatu lub videoczatu może być rejestrowana, a jej zapis przechowywany lub archiwizowany przez TMP. Akceptując Regulamin, Pacjent wyraża zgodę na rejestrację przebiegu Usługi, w tym na sporządzanie zapisu głosowego lub audiowizualnego bez bezpośredniego informowania o tym fakcie przed rozpoczęciem rozmowy telefonicznej. Rejestracja przebiegu Usługi odbywa się w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Usługa nie jest usługą ratującą życie. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, Pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania Pogotowia Ratunkowego lub udać się do najbliższej placówki medycznej.
 4. Jeśli uzyskanie świadczenia w ramach Usługi nie jest możliwe, jest utrudnione lub trwa zbyt długo, a stan zdrowia lub samopoczucie Pacjenta pogarsza się, Pacjent powinien niezwłocznie zasięgnąć pomocy w placówce medycznej.
 5. Kontakt bądź próba kontaktu z TMP nie mogą opóźniać lub zastąpić wykonania działań wskazanych w ust. 3 i 4.
 6. Usługi są dodatkową formą kontroli stanu zdrowia Pacjenta, obok tradycyjnych stacjonarnych wizyt u lekarza i nie zastępują procesu leczenia w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.
 7. W celu realizacji niektórych Usług Pacjent otrzymuje Urządzenie. Urządzenie zostaje wysłane pod wskazany adres Pacjenta podany przy składaniu zamówienia.
 8. Z Usługi można korzystać zarówno na terytorium Polski, jak i poza jej granicami, z zastrzeżeniem, że TMP nie wzywa Pogotowia Ratunkowego poza terytorium Polski.
 9. Pacjent zobowiązany jest przed Usługą do wypełnienia i przesłania wstępnej ankiety medycznej oraz złożenia niezbędnych oświadczeń poprzez Formularz Pacjenta przesłany mu na adres e-mail lub numer telefonu (sms) podany w Formularzu zamówienia.
 10. Kartoteka Pacjenta w trakcie Usługi uzupełniana jest przez Personel Medyczny Centrum Telemedycznego o pozostałe dane dotyczące Pacjenta niezbędne do realizacji świadczenia zdrowotnego.
 11. Dostarczona dokumentacja każdorazowo jest weryfikowana pod względem kompletności, czytelności i jej aktualności przez Centrum Telemedyczne. W przypadku istnienia wątpliwości personel Centrum Telemedycznego może poprosić o ponowne przedłożenie dokumentacji medycznej. W przypadku wątpliwości Personel medycznych może poprosić o dostarczenie dodatkowej dokumentacji medycznej lub odmówić wystawienia recepty lub konsultacji w określonym zakresie, umieszczając odpowiednie zapisy w dokumentacji medycznej usługi. Personel Medyczny w razie potrzeby może zalecić badanie fizykalne przez osobę wykonującą zawód medyczny.
 12. Pacjent zobowiązuje się przekazać personelowi Centrum Telemedycznego wszelkie informacje i okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla świadczenia Usługi, w tym kopie dokumentacji medycznej, wyników badań, które mogą być konieczne.
 13. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodne z prawdą lub zatajone informacje, o których mowa w ustępach poprzedzających, jeżeli miały lub mogły mieć wpływ na wykonanie Usługi.
 14. Pacjent może w każdym czasie uzupełnić/zaktualizować Kartotekę Pacjenta o dodatkowe dane dotyczące swojego stanu zdrowia np. wypisy ze szpitala, wyniki badań, zaświadczenia lekarskie za pośrednictwem Formularzy Pacjenta przesłanych przez TMP na życzenie Pacjenta lub zlecenie personelu medycznego TMP.
 15. TMP zastrzega sobie prawo do wysyłania na adres e-mail Pacjentów i/lub Kupujących komunikatów prawnych, technicznych i transakcyjnych, związanych z realizacją Usługi, w tym w szczególności informacji o zmianach Regulaminu, na co Pacjent i/lub Kupujący wyraża zgodę.
 16. Pacjent oświadcza, iż jest mu wiadomym, że w ramach Umowy Personel medyczny TMP będą orzekać o stanie zdrowia Pacjenta jedynie w zakresie wynikającym z zawartej Umowy, a uzyskanie przez Pacjenta szczegółowej informacji o stanie zdrowia wymaga wizyty u lekarza i badania przedmiotowego.
 17. TMP nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Pacjenta w trakcie wykonywania Umowy, jeżeli szkoda powstała lub jest wynikiem:
  1. działania siły wyższej (np. powódź, pożar),
  2. działania operatora telekomunikacyjnego, a w szczególności braku zasięgu sieci telekomunikacyjnej (na przykład w budynkach lub w ciasnych ulicach centrum miast, a także przy warunkach pogodowych z grubą warstwą chmur), przeciążenia lub awarii sieci, chwilowego braku dostępności usługi GPRS ze strony operatora telekomunikacyjnego,
  3. wszelkich okoliczności leżących poza kontrolą TMP lub osób trzecich przy których pomocy TMP wykonuje Umowę,
  4. stanu zdrowia Pacjenta, który nie mógł zostać ustalony na podstawie informacji uzyskiwanych w ramach Umowy,
  5. nieprzestrzegania przez Pacjenta instrukcji używania oraz innych informacji dotyczących sposobu korzystania z Urządzenia,
  6. braku rejestracji pracy serca przez Urządzenie w przypadku odłączenia elektrod z winy Pacjenta i/lub samodzielnego wyłączenia przez Pacjenta Urządzenia i/lub rozładowania modułu zasilania i danych Urządzenia w czasie świadczenia Usługi,
  7. korzystania z Urządzenia przez osobę inną niż Pacjent zawierający Umowę,
  8. nie stosowania się przez Pacjenta do zaleceń Personelu medycznego,
  9. artefaktów wynikających z niewłaściwego umiejscowienia elektrod.

                                                    § 6.    Telekonsultacje

 1. Telekonsultacje obejmują udzielanie porad lekarskich i świadczone są przez lekarzy w Centrum telemedycznym TMP w sposób zdalny, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i nie obejmują świadczeń zdrowotnych wymagających osobistego, bezpośredniego kontaktu z lekarzem.
 2. Lekarz w razie potrzeby może zalecić badanie fizykalne przez osobę wykonującą zawód medyczny w innym podmiocie leczniczym.
 3. Telekonsultacje realizuje lekarz pierwszego kontaktu bądź lekarz specjalista w danej specjalności medycznej będącej w aktualnej ofercie Centrum Telemedycznego
 4. Udzielanie przez Lekarza Telekonsultacji, następuje w oparciu o wskazania aktualnej wiedzy medycznej i naukowej, dostępnymi za pomocą systemu teleinformatycznego lub systemu łączności, metodami i środkami rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.
 5. Telekonsultacje mogą być świadczone w formie:
  1. czatu - wymiany krótkich wiadomości tekstowych między Pacjentem a lekarzem,
  2. telekonferencji - przekazu audio między Pacjentem a lekarzem za pośrednictwem telefonu lub Apliakcji,
  3. wideokonferencji - przekazu audiowizualnego między Pacjentem a lekarzem za pośrednictwem telefonu lub Aplikacji,
  4. wymiany wiadomości e-mail.
 6. Dostępność poszczególnych specjalności Telekonsultacji oraz form komunikacji jest zależna od określonego lekarza, który świadczy usługi Telekonsultacji i każdorazowo wskazana jest w Formularzu rezerwacji.
 7. Standardowo Telekonsultacje odbywają się w formie telekonferencji.
 8. Kupujący i/lub Pacjent dokonują rezerwacji Telekonsultacji za pomocą Formularza rezerwacji dostępnego w Sklepie internatowym lub telefonicznie pod numerem 32-376-18-01 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 lub pod adresem e-mail ct@telemedycynapolska.pl.
 9. Lekarz nawiązuje połączenie telefoniczne z Pacjentem w godzinie ustalonej w trakcie rezerwacji Telekonsultacji, na numer Pacjenta podany w Formularzu zamówienia oraz opcjonalnie nawiązuje połączenie poprzez czat lub wideokonferencję.
 10. W przypadku wystąpienia sygnału zajętości, niedostępności lub nieodebrania połączenia telefonicznego przez Pacjenta w ustalonej godzinie połączenia, lekarz próbuje nawiązać połączenie powtórnie w ciągu nie dłużej niż 3 minut od pierwszej próby. W przypadku wykonania dwóch bezskutecznych prób połączenia, Telekonsultację uznaje się za zrealizowaną.
 11. TMP zastrzega, że połączenie telefoniczne do Pacjenta może nastąpić z przesunięciem (minus) 5 minut oraz (plus) 10 minut.
 12. Telekonsultacje świadczone są przez Centrum Telemedyczne od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 23:00 zgodnie z harmonogramem dostępności Telekonsultacji, określonym w Sklepie internetowym.
 13. Telekonsultacja trwa nie dłużej niż czas określony w Cenniku podanym w Sklepie internetowym, a w przypadku braku określenia czasu, trwa nie dłużej niż 30 minut. Po tym czasie Personel medyczny poinformuje Pacjenta o upływnie umówionego czasu i Telekonsultacja zakończy się.
 14. Zmiany terminu realizacji Telekonsultacji dokonać można telefonicznie pod numerem 32-376-18-01 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 lub pod adresem e-mail ct@telemedycynapolska.pl.
 15. Wystawienie e-recepty dla Pacjenta po przeprowadzonej Telekonsultacji wymaga przedłożenia lekarzowi przez Pacjenta dokumentów potwierdzających postawioną uprzednio diagnozę, między innymi jeden z niżej wymienionych dokumentów: karta informacyjna z leczenia szpitalnego, inne formy dokumentacji medycznej, np. Informacja dla lekarza kierującego / POZ.

                                                § 7.    Telemonitoring EKG

 1. Telemonitoring EKG obejmuje:
  1. przeprowadzenie wstępnego wywiadu medycznego,
  2. nielimitowane przyjmowanie i rejestrowanie w Platformie Telemedycznej badań EKG, przesłanych przez Pacjenta za pomocą Urządzenia przez czas trwania Usługi określony w Formularzu zamówienia,
  3. analizowanie zgłoszonych telefonicznie przez Pacjenta badań EKG przez Personel Medyczny Centrum Telemedycznego wraz ze wsparciem oprogramowania umożliwiającego szybką i dokładną analizę zapisu badania,
  4. umożliwienie Pacjentowi nielimitowanych Telekonsultacji EKG każdorazowo po przeprowadzonym badaniu EKG, celem uzyskania informacji na temat wyniku i oceny badania EKG,
  5. archiwizowanie wszystkich wykonanych badań EKG wraz z ich opisami,
  6. udostępnianie drogą elektroniczną wyników badań Pacjentowi, wskazanej osobie kontaktowej lub lekarzowi prowadzącemu, zgodnie z dyspozycją Pacjenta,
  7. umożliwienie Pacjentowi odbycia Telekonsultacji kardiologicznej z lekarzem każdorazowo po przeprowadzonej Telekonsultacji EKG przez ratownika medycznego, w ramach limitów określonych w zamówieniu Usługi,
  8. wezwanie w imieniu Pacjenta Pogotowia Ratunkowego z rejonu zamieszkania Pacjenta na terytorium Polski lub przebywania Pacjenta na terytorium Polski w danej chwili, w przypadku stwierdzenia przez Personel Medyczny Centrum Telemedycznego, że wezwanie może być medycznie uzasadnione,
  9. przekazanie dyspozytorowi Pogotowia Ratunkowego informacji na temat wyniku badania Pacjenta i wskazówek dojazdu do Pacjenta na terytorium Polski.
 2. W ramach Usługi Telemonitoringu EKG, TMP zobowiązuje się do jak najszybszej oceny badań EKG przesłanych przez Pacjenta, liczonego od momentu zgłoszenia telefonicznego wykonania badania EKG i wpłynięcia badania do Platformy Telemedycznej.
 3. Rozpoczęcie Usługi Telemonitoringu EKG poprzedzone jest wykonaniem czynności wstępnych (Aktywacja), niezbędnych do jej świadczenia:
  1. analizy przez Personel medyczny TMP przesłanych przez Pacjenta Formularzy Pacjenta,
  2. przeprowadzenia przez lekarza wywiadu kardiologicznego potwierdzonego wpisem w Kartotece Pacjenta wraz z kwalifikacją Pacjenta do Usługi,
  3. programowania Urządzenia indywidualnie dla Pacjenta,
  4. przeprowadzenia kontroli Urządzenia w miejscu wykonywania badań przez Pacjenta,
  5. szkolenia z zakresu obsługi Urządzenia,
  6. przeprowadzenia próbnego badania EKG w trakcie szkolenia.
 4. Pacjent będzie wykonywał badanie EKG każdorazowo w przypadku złego samopoczucia i odczuwania niepokojących go sygnałów, np. kołatania serca, bólu, duszność w klatce piersiowej itp., a także w celu standardowej okresowej kontroli.
 5. Po każdorazowym wykonaniu badania EKG Pacjent obowiązany jest skontaktować się z Centrum Telemedycznym celem odbycia Telekonsultacji EKG, w przypadku kiedy Pacjent nie skontaktuje się z Centrum telemedycznym, Personel medyczny TMP będzie próbował nawiązać kontakt z Pacjentem lub wskazaną przez niego osobą celem dalszego postępowania.
 6. Do wykonania badania przez Pacjenta przy użyciu Urządzenia EKG niezbędne są jednorazowe elektrody, których jedno opakowanie zawiera zestaw z Urządzeniem.
 7. W ramach usługi Telemonitoringu EKG Pacjent ma prawo do Telekonsultacji EKG z Personelem medycznym Centrum Telemedycznego, w zakresie oceny badania EKG.
 8. Telekonsulatcje EKG świadczone są przez lekarzy i/lub przeszkolonych ratowników medycznych.
 9. Ratownik medyczny po przeprowadzeniu wywiadu z Pacjentem, ocenie dolegliwości kardiologicznych zgłaszanych przez Pacjenta i ocenie badania EKG, dokonuje samodzielnie oceny stanu Pacjenta, a w razie sytuacji wymagających udziału lekarza, ratownik medyczny zasięga konsultacji z lekarzem lub kieruje Pacjenta do dyżurnego lekarza.
 10. Usługa Telekonsultacje EKG to dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez cały rok linia telefoniczna (numer podany na Urządzeniu) Centrum telemedycznego TMP.
 11. Pacjent powinien skorzystać z Telekonsultacji EKG w ramach usługi Telemonitoringu EKG w szczególności w przypadku:
  1. zasłabnięcia/omdlenia;
  2. kołatania serca/zasłabnięcia;
  3. duszności;
  4. bólu w klatce piersiowej;
  5. nieprawidłowej wartości ciśnienia tętniczego;
  6. nieprawidłowego tętna,
  7. nieprawidłowego poziomu cukru we krwi,
  8. zawrotów głowy.
 12. W ramach Usług Telemonitoringu EKG Pacjentowi przysługuje prawo do dodatkowej Telekonsultacji kardiologicznej z lekarzem, w ramach limitów określonych w zamówieniu Usługi, w sytuacji kiedy Pacjent wymaga szerszej konsultacji aniżeli ocena stanu Pacjenta i ocena EKG. Każda dodatkowa Telekonsultacja z lekarzem wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty zgodnej z Cennikiem Usług.
 13. Telekonsultacje EKG udzielane są wyłącznie na podstawie telefonicznej oceny stanu Pacjenta, dopuszczalne bez badania fizykalnego w zakresie dozwolonym w obowiązujących przepisach prawa, na podstawie wykonanego badania EKG i innych pomiarów wykonanych przez Pacjenta, a także na podstawie dokumentacji medycznej Pacjenta, w której posiadaniu jest TMP.
 14. Na podstawie uzyskanych przez Personel medyczny TMP informacji, Pacjent może zostać poproszony o wykonanie dodatkowych pomiarów, w szczególności:
 15. oznaczenia ciśnienia tętniczego i tętna za pomocą automatycznych urządzeń własnych Pacjenta,
 16. pomiaru temperatury ciała,
 17. oznaczenia glikemii włośniczkowej („z palca”) za pomocą automatycznych urządzeń własnych Pacjenta.
 18. Celem ustabilizowania stanu Pacjenta Personel medyczny może przekazać Pacjentowi zalecenie podjęcia działań doraźnych polegających na przyjęciu określonych leków w ramach apteczki własnej Pacjenta.
 19. Lekarz po przeprowadzeniu Telekonsultacji może zalecić konieczność odbycia kontroli w stacjonarnej poradni kardiologicznej wraz określeniem trybu tej konsultacji (pilny lub planowy).

                                § 8.    Ogólne zasady korzystania z Urządzenia

 1. Do Telemonitoringu EKG wykorzystuje się Urządzenie EHO-MINI Event Holter produkcji Pro-Plus S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Śnieżnej 3, przeznaczone do rejestracji i transmisji bezprzewodowej zapisu EKG z 2 lub 3 kanałów, współpracujące z Platformą telemedyczną Cardio SCP Web służącą do gromadzenia i opisywania badań EKG.
 2. Urządzenie EHO-MINI Event Holter i Platforma są wyrobem medycznym klasy IIa reguła 10 według z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych i spełniają wymagania norm, których wykaz znajduje się w deklaracji zgodności producenta Urządzeń dla wyrobu EHO-MINI Event Holter, opublikowanej na stronie internetowej: www.pro-plus.pl/pl/certyfikaty.
 3. Urządzenie EHO-MINI Event Holter, w zależności od modelu, umożliwia synchroniczny zapis:
  1. z 6 odprowadzeń kończynowych (I, II, III, aVR, aVL, aVF) lub 2 odprowadzeń przedsercowych (spośród V1-V6) - dla aparatów 2 kanałowych,
  2. 6 odprowadzeń kończynowych (I, II, III, aVR, aVL, aVF) i jednego odprowadzenia przedsercowego lub 3 odprowadzeń przedsercowych (spośród V1-V6) - dla aparatów 3 kanałowych.
 4. W ramach Usługi Telemonitoringu przeprowadzane jest monitorowanie elektrokardiograficzne według schematu:
  1. rejestracja zapisu EKG,
  2. zapis prowadzony jest do bufora (wewnętrznej pamięci urządzenia) w sposób ciągły, w tzw. pętli,
  3. rozmiar bufora wyrażony jest w sekundach zapisu i jest programowalny w przedziale od 5 do 300 sekund (5 minut),
  4. istnieje też możliwość zaprogramowania automatycznych interwałów pomiędzy poszczególnymi zapisami w przedziale od 1 do 1000 minut,
  5. bufor wsteczny pozwala na rejestrację zapisu czynności elektrycznej serca sprzed sygnalizowania incydentu kardiologicznego,
  6. standardowo Urządzenie programowane jest za przesył zapisu 60-sekundowego odcinka bieżącego badania EKG w trybie ręcznym tzn. bez automatycznych interwałów,
  7. lekarz na podstawie wywiadu kardiologicznego i wskazań medycznych może podjąć decyzję o buforze wstecznym i jego długości, jak również o wydłużeniu okresu rejestracji EKG, Urządzenie umożliwia dostosowanie przez lekarza parametrów pracy i konfiguracji odprowadzeń do indywidualnych potrzeb Pacjenta,
  8. podczas każdego etapu monitorowania, w przypadku wątpliwości w interpretacji zapisu EKG lub ustalenia rozpoznania, Personel medyczny może dodatkowo wysłać żądanie automatycznego wykonania zapisu EKG o dowolnym czasie trwania, fakt wykonywania dodatkowego zapisu EKG jest sygnalizowany na Urządzeniu miganiem diody.
 5. TMP na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego przekaże Pacjentowi sprawę i wolne od wad fizycznych Urządzenie o wartości określonej w Cenniku usług. Pacjent zobowiązany jest potwierdzić odbiór Urządzenia na protokole zdawczo-odbiorczym.
 6. Do prawidłowej pracy Urządzenia, niezbędne jest aktywowanie w Urządzeniu karty SIM. Karta SIM stanowi integralną część Urządzenia i przekazywana jest razem z Urządzeniem oraz ładowarką.
 7. Urządzenie przez cały okres obowiązywania Umowy stanowi własność TMP, a Pacjentowi przysługuje wyłącznie prawo do osobistego korzystania z Urządzenia i używania go zgodnie z instrukcją używania i Umową oraz w celach z niej wynikających.
 8. Pacjent nie ma prawa do oddawania Urządzenia osobom trzecim w najem, dzierżawę, użyczenie lub na podstawie jakiejkolwiek innej umowy o podobnym charakterze.
 9. W przypadkach, gdy Kupujący i Pacjent to dwie różne osoby, Kupujący zobowiązany jest wskazać adres zamieszkania Pacjenta jako adres dostarczenia Urządzenia.
 10. Kupujący i/lub Pacjent zobowiązany jest do zwrotu Urządzenia po zakończeniu Usługi. Urządzenie winno być zwrócone do siedziby TMP w terminie nieprzekraczającym 5 dni od daty zakończenia świadczenia Usługi. Odbiór Urządzenia odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej spod adresu na jaki Urządzenie zostało wysłane na koszt TMP lub Kupującego – zgodnie z zamówieniem.
 11. Pacjentowi przysługuje prawo skorzystania z bezpłatnego szkolenia telefonicznego, mającego na celu ułatwienie korzystania z Urządzenia oraz Usługi. Po otrzymaniu Urządzenia personel Centrum Telemedycznego skontaktuje się z Pacjentem w celu uzgodnienia dogodnego dla Pacjenta terminu przeprowadzenia szkolenia, z zastrzeżeniem, że termin nie może być dłuższy niż 2 dni liczone od dnia otrzymania Urządzenia.
 12. Urządzenie korzysta z transmisji danych komórkowych, a zapewnienie prawidłowego przesyłania danych z urządzenia, tj. dostępu do zasięgu sieci komórkowej, leży po stronie Pacjenta.
 13. Do wykonania badania przez Pacjenta przy użyciu Urządzenia EKG niezbędne są jednorazowe elektrody, których jedno opakowanie zawiera zestaw z Urządzeniem. Kupujący i/lub Pacjent ma możliwość zamówienia kolejnych opakowań elektrod zgodnie z aktualnym Cennikiem, znajdującym się w Sklepie internetowym, dostępnym w formie informacji telefonicznej oraz dostępnym do wglądu w siedzibie TMP.
 14. Pacjent zobowiązany jest niezwłocznie informować TMP o wszelkich awariach lub uszkodzeniach Urządzenia, bądź utrudnieniach związanych z korzystaniem z niego.
 15. W przypadku awarii Urządzenia z przyczyn niezależnych od Pacjenta i/lub Kupującego, TMP zobowiązuje się do usunięcia awarii lub wymiany Urządzenia, jeżeli usunięcie awarii nie będzie możliwe, na inne w terminie do 14 dni, przy czym koszty przesyłki uszkodzonego Urządzenia ponosi Pacjent i /lub Kupujący, a koszty wysyłki nowego Urządzenia leżą po stronie TMP. Awaria Urządzenia nie stanowi podstawy do odstąpienia od Umowy.
 16. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty Urządzenia z przyczyn niezależnych od TMP, Kupujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy Urządzenia albo kosztów zakupu nowego Urządzenia, gdy nie podlega ono naprawie, według cen aktualnych na dzień stwierdzenia zniszczenia, uszkodzenia lub utraty. Koszt nowego Urządzenia określony jest w Cenniku usług dostępnym na Stronie Internetowej, dostępnym w formie informacji telefonicznej oraz dostępnym do wglądu w siedzibie TMP.
 17. W przypadku braku zwrotu Urządzenia po zakończeniu Umowy w wyznaczonym terminie Kupujący ponosi opłatę w wysokości równowartości nowego Urządzenia według cen aktualnych na dzień umownego zwrotu Urządzenia. W takiej sytuacji TMP wystawi fakturę zakupu Urządzenia i Urządzenie przejdzie na własność Kupującego. Koszt nowego Urządzenia określony jest w Cenniku usług dostępnym na Stronie Internetowej, dostępnym w formie informacji telefonicznej oraz dostępnym do wglądu w siedzibie TMP.
 18. TMP przekaże Pacjentowi wszelkie informacje dotyczące używania Urządzenia, w tym instrukcję używania, a także niezbędne materiały szkoleniowe.
 19. Pacjent zobowiązany jest do:
 20. używania Urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją używania oraz w sposób przedstawiony podczas szkolenia;
 21. zabezpieczenia Urządzenia przed możliwością uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży;
 22. umożliwienia TMP lub osobie pisemnie upoważnionej przez Usługodawcę kontroli stanu technicznego Urządzenia, w uzgodnionym uprzednio z Pacjentem terminie;
 23. nie dokonywania samodzielnych napraw Urządzenia lub niedokonywania zmian w Urządzeniu,
 24. używania Urządzenia, w przypadku posiadania wszczepionego urządzenia służącego do leczenia zaburzeń rytmu serca, zgodnie z obowiązującą instrukcją producenta Urządzenia oraz instrukcją producenta urządzenia wszczepialnego,
 25. nie używania Urządzenia tam, gdzie działanie nadajnika GSM może spowodować interferencje elektromagnetyczne, stanowiące zagrożenie dla innych urządzeń elektronicznych i medycznych (np. na oddziałach intensywnej terapii, w samolotach, w pobliżu pomp infuzyjnych czy czułych urządzeń diagnostycznych);
 26. stosowania elektrod rekomendowanych przez producenta Urządzenia;
 27. nieudostępniania Urządzenia osobom trzecim.
 28. Urządzenie może wymagać przeglądu technicznego bądź aktualizacji oprogramowania. W przypadku, gdy nie ma możliwości przeprowadzenia zdalnej aktualizacji, TMP odbierze Urządzenie w terminie uzgodnionym z Pacjentem. Na czas przeprowadzania aktualizacji/przeglądu , Pacjent otrzyma Urządzenie zastępcze. W sytuacji braku możliwości przeprowadzenia aktualizacji Urządzenia, TMP wymieni Urządzenie na inne.

                                             § 9.     Forma płatności  

 1. Kupujący zawiera Umowy o świadczenie jednorazowe bądź okresowe z ustaloną opłatą ryczałtową za cały okres świadczenia Usługi, płatną jednorazowo bądź podzieloną na płatności okresowe zgodne z Okresem rozliczeniowym.
 2. Kupujący dokonuje płatności za Usługi zgodnie z formą płatności wskazaną w zamówieniu.
 3. Płatności za Usługi (w tym przedpłaty i płatności okresowe) dokonywane mogą być przez Kupującego i/lub Pacjenta:
  1. przelewem, przed rozpoczęciem Usługi, na rachunek bankowy TMP (przelew tradycyjny);
  2. za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy płatności elektronicznych – PayU lub Przelewy24, Stripe Payments Europe, Ltd, które oferują płatności: przelew elektroniczny, karta MasterCard, karta Visa, karta Amex, Apple Pay, BLIK, Google Pay, płatności mobilne, płatności cykliczne.
 4. W przypadku płatności za Umowy okresowe, Kupujący dokonując płatności za realizację zamówienia dokonuje płatności za Pierwszy okres rozliczeniowy.
 5. Płatność za kolejne Okresy rozliczeniowe płatna jest z góry. Termin płatności jest stały dla każdego Okresu rozliczeniowego. Dla Okresu rozliczeniowego rozpoczynjącego się każdego 1 dnia miesiąca, termin płatności przypada na 10 dzień każdego miesiąca, a w przypadku Okresu rozliczeniowego rozpoczynającego się każdego 15 dnia miesiąca termin płatności przypada na 25 dzień każdego miesiąca.
 6. Brak realizacji przez Pacjenta Telekonsultacji w wyznaczonym i zaakceptowanym przez strony terminie, nie uprawnia Pacjenta do jej realizacji w innym terminie oraz nie uprawnia Kupującego do otrzymania zwrotu uiszczonej Płatności (Przedpłaty), chyba, że Pacjent i/lub Kupującego przed rozpoczęciem Usługi dokonał zmiany jej terminu.
 7. TMP ma prawo dokonać zmiany terminu Telekonsultacji z przyczyn leżących po stronie TMP, po uprzednim zawiadomieniu Pacjenta i uzgodnieniu z nim nowego terminu Telekonsultacji.
 8. Wszelkie zwroty dokonywane są tym samym kanałem, którym Kupujący opłacił Usługę w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych od momentu wystąpienia zdarzenia uprawniającego do zwrotu.
 9. W przypadkach, gdy Kupujący i Pacjent to dwie różne osoby, ich odpowiedzialność z tytułu płatności wynikających z niniejszej Umowy jest solidarna. TMP może posługiwać się w niektórych zapisach sformułowaniem wyłącznie Pacjent lub Kupujący, lecz nie powoduje to ograniczenia odpowiedzialności Kupującego i Pacjenta wobec TMP z tytułu płatności za Usługi.
 10. Płatność przelewem (tzn. przelew tradycyjny oraz przedpłata poprzez płatności elektroniczne Stripe) oznacza dokonanie przez Kupującego zapłaty całkowitej Ceny zamówienia na rachunek bankowy TMP lub poprzez płatności elektroniczne Stripe – z góry, po złożeniu zamówienia, ale przed przekazaniem Usługi do wydania Kupującemu. Dane potrzebne Kupującemu do dokonania płatności w formie przelewu tradycyjnego są przesyłane Kupującemu w postaci potwierdzenia zamówienie, na podany przez niego w czasie rejestracji adres e-mail po otrzymaniu zamówienia, ale przed przekazaniem Usługi do wydania Kupującemu. Termin zapłaty przez Kupującego wynosi 7 (siedem) dni od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia. Jeżeli Kupujący dopuści się zwłoki w zapłacie, TMP może wyznaczyć odpowiedni dodatkowy termin do dokonania zapłaty, z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
 11. TMP przysługuje także prawo do obciążenia Kupującego odsetkami i opłatą windykacyjną w przypadku braku terminowego regulowania płatności.
 12. Akceptując Regulamin Kupujący będący odbiorcą faktury wyraża akceptację na stosowanie faktur w formie elektronicznej. Kupujący może w każdym czasie wyrazić – w dowolnej formie, w tym pisemnie lub elektronicznie na adres: info@telemedycynapolska.pl - sprzeciw wobec stosowania faktury elektronicznej, wówczas zostanie mu doręczona faktura w formie papierowej.
 13. Akceptacja Kupującego nie wyłącza prawa TMP do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 14. TMP wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 15. TMP nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy składaniu zamówienia, w tym jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 16. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym lub zamówienia. Zmiana adresu e-mail Kupującego wymaga powiadomienia TMP w formie pisemnej lub elektronicznej.
 17. Jeżeli Kupujący życzy sobie, aby Faktura była wystawiona na dane inne niż podane w Formularzu zamówienia, niezbędne jest powiadomienie TMP o tym fakcie przed rozpoczęciem Usługi w formie wiadomości elektronicznej na adres: ct@telemedycynapolska.pl – w szczególności, jeżeli Pacjent chce otrzymać fakturę z danymi przedsiębiorcy.
 18. Faktura za zrealizowane świadczenie zdrowotne zawiera za każdym razem wyszczególnione imię i nazwisko Pacjenta, na rzecz którego zrealizowana została Usługa.

                                 § 10.    Zawarcie Umowy i składanie zamówień

 1. Umowy zawierana na zasadach określonych w Regulaminie są umowami dotyczącymi świadczenia usług zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 7 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287. z późn.zm.).
 2. Do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym i Pacjentem oraz TMP na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dochodzi pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:
  1. Kupujący wypełnił Formularz zamówienia,
  2. Kupujący zaakceptował niniejszy Regulamin,
  3. TMP potwierdziła przyjęcie zamówienia, przez co rozumie się moment nadania zamówieniu przez TMP statusu „Przyjęte do realizacji”.
 3. Za moment zakończenia Umowy na usługi Telekonsultacji uznaje się zakończenie połączenia odpowiednio w formie: czatu, widekonsultacji lub konsultacji telefonicznej.
 4. Za moment zakończenia Umowy za usługi Telemonitoringu EKG uznaje się moment zwrotu Urządzenia.
 5. Kupujący zobowiązany jest zawiadomić Pacjenta o upływie czasu trwania Umowy.
 6. Strony postanawiają, że jeżeli najpóźniej na miesiąc przed upływem okresu, na jaki Umowa za usługi Telemonitoringu EKG została zawarta, żadna ze Stron nie złoży oświadczenia o rezygnacji z dalszego wykonywania Umowy, Umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony, którą Kupujący może wypowiedzieć w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.
 7. TMP zaprzestaje wykonania Usługi, po złożeniu oświadczenia, o którym mowa powyżej, ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego.
 8. Umowę zawartą na czas określony można wypowiedzieć wyłącznie z ważnych przyczyn wskazanych w zdaniach następnych. TMP może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli Kupujący nie uiszcza opłat przez okres 14 dni od daty terminu płatności. Kupujący może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym jeżeli Usługodawca zaprzestał świadczenia usługi z przyczyn technicznych leżących po stronie Usługodawcy przez okres dłuższy jak 14 dni w sposób ciągły. Rozwiązanie umowy może nastąpić tylko po złożeniu oświadczenia przez Stronę rozwiązującą Umowę oraz zwrocie Urządzenia.
 9. W celu zakupu Usług w Sklepie internetowym www.mojkardiolog.pl należy kliknąć wybraną Usługę i dokonać zamówienia. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 10. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza wyrażenie przez Kupującego woli związania się z TMP umową o świadczenie usług (tj. dokonania zakupu) zamówionej Usługi i stanowi złożenie TMP oferty zawarcia Umowy.
 11. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. wybrać Usługę będącą przedmiotem zamówienia, wybrać dodatkowe opcje o ile takie zostały wskazane (np. czas trwania, datę Telekonsultacji, itp.) i dokonać ewentualnych dodatkowych czynności o ile takie wskazano, a następnie kliknąć w przycisk „Realizuj zakupy” lub kliknąć w przycisk oznaczający "Apple Pay" jeśli Kupujący używa konta Apple Pay do robienia zakupów online.
  2. przejść do koszyka klikając w ikonę koszyka oraz przejść kolejne kroki realizacji zamówienia, w tym uzupełnić dane Kupującego, wybrać spośród opcji wskazanych w formularzu zamówienia – formę dostawy i płatności oraz kliknąć w przycisk „Zapłać teraz”.
 12. Kupujący w momencie składania zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Zapłać teraz” potwierdza, iż wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 13. Przez przyjęcie przez TMP zamówienia do realizacji rozumie się moment nadania zamówieniu przez TMP statusu „Przyjęte do realizacji” co jest równoznaczne z oświadczeniem TMP o przyjęciu oferty Kupującego i z tą chwilą Umowa zostaje zawarta.
 14. W sytuacji, gdy Kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą, TMP po wyznaczeniu dodatkowego terminu na zapłatę w formie e - mail, może odstąpić od umowy.
 15. Dostawy Usług zamawianych w Sklepie Internetowym realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 16. W celu realizacji niektórych Usług Pacjent otrzymuje Urządzenie. Urządzenie zostaje wysłane pod wskazany adres Pacjenta podany przy składaniu zamówienia.
 17. Termin realizacji umowy wynosi od 2 do 14 dni roboczych, tj. w dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczonych od dnia zawarcia Umowy określonego w ust. 13 powyżej. W przypadku braku możliwości realizacji w w/w terminie TMP poinformuje Kupującego i wyznaczy nowy termin.
 18. W sytuacji kiedy Kupujący zamówił Usługę wraz z Urządzeniem, które przesyłane jest na wskazany adres za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący i/lub Pacjent obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, a jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, winien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 19. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem przewoźnika, odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania.
 20. Z chwilą wydania przesyłki, przechodzą na Kupującego i/lub Pacjenta korzyści i ciężary związane z Urządzeniem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Urządzenia.
 21. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Urządzenia mogących mieć związek z dostawą, w tym pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem https://mojkardiolog.pl/pages/zwroty-i-reklamacje lub mailem na adres info@telemedycynapolska.pl oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio do przewoźnika.
 22. W przypadku braku dostępności w magazynie zamówionego przez Kupującego Urządzenia lub braku możliwości terminowej realizacji zamówienia z innych przyczyn – TMP nie nadając zamówieniu statusu „Przyjęte do realizacji” poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez niego adres e - mail lub przekaże informację drogą telefoniczną (jeżeli Kupujący podał swój numer telefonu) - niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
 23. TMP informując Kupującego o okolicznościach wskazanych w ust. 22 powyżej nie nadaje zamówieniu statusu „Przyjęte do realizacji” co oznacza, że umowa pomiędzy Kupującym a TMP nie zostaje wówczas zawarta, a złożone przez Kupującego zamówienie nie podlega realizacji.
 24. W wypadku nadania statusu „Przyjęte do realizacji”, gdy TMP nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Kupującego, TMP może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Kupującego o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem Usługi na koszt TMP. W takim wypadku Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych § 13. Zwrot Usługi następuje wówczas na koszt TMP.

                             § 11.   Wymogi techniczne, rejestracja, logowanie

 1. Dostęp do Usługi, możliwy jest na urządzeniu komputerowym lub mobilnym przy spełnieniu następujących warunków:
 2. korzystania z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub afari,
 3. korzystanie z jednego z systemów operacyjnych: Windows 7 lub nowszy, macOS, Linux, Android w wersji 5.0 lub nowszy, iOS.
 4. minimalne wymagania sprzętowe:
  • Procesor Pentium 4 lub nowszy wspierający SSE2 (wszystkie współczesne procesory),
  • 512MB pamięci RAM dla systemów 32-bitowych oraz 2GB pamięci RAM dla systemów 64-bitowych,
  • minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku do przechowywania danych tymczasowych i ciasteczek,
 5. stałe połączenie do sieci Internet o przepustowości pozwalającej swobodne poruszanie się w sieci Internet oraz przesyłanie plików, o rekomendowanej przepustowości dwukierunkowej min. 1 Mb / sekundę,
 6. w przypadku videoczatu dodatkowo: kamerę internetową, mikrofon oraz stałe łącze o przepustowości dwukierunkowej min. 3 Mb / sekundę
 7. Kupujący i/lub Pacjent aby skorzystać z Usługi, musi mieć dostęp do następujących rozwiązań technologicznych:
 8. rachunek bankowy (bankowość elektroniczna) lub karty płatniczej (kredytowej), adekwatnie do sposobów dokonywania płatności w serwisie PayU lub Przelewy24,
 9. konta poczty elektronicznej (e-mail),
 10. numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego z polską numeracją kierunkową (+48)
 11. Do realizacji Usługi, Kupujący i/lub Pacjent musi posiadać możliwość odebrania połączenia telefonicznego, a więc pozostawać w zasięgu sieci telefonicznej oraz posiadać sprawny i naładowany (w przypadku telefonów komórkowych) telefon.
 12. Kupujący i/lub Pacjent ponosi koszty związane z posiadaniem sprzętu umożliwiającego korzystanie z Usług oraz wszelkie koszty wynikające z korzystania z usług telekomunikacyjnych, w tym środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do korzystania z Usług, wg cennika operatora, świadczącego na rzecz Kupującego i/lub Pacjenta usługi telekomunikacyjne. Połączenia telefoniczne realizowane w ramach Usługi nie są połączeniami typu premium a TMP używa numerów lokalnych lub komórkowych z polską numeracją kierunkową (+48).
 13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usług oraz przesyłu danych, TMP podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zagrożenia.
 14. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji i zalogowania się w Sklepie internetowym www.mojkardiolog.pl.
 15. Rejestracja w Sklepie Internetowym możliwa jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, znajdującego się w Sklepie internetowym www.mojkardiolog.pl w zakładce „Utwórz konto” https://mojkardiolog.pl/account/register, dostępnego również w trakcie realizacji zamówienia, co najmniej danymi wskazanymi w polach oznaczonych gwiazdką (*) oraz zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu Internetowego.
 16. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest bezpłatna.
 17. Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji w Sklepie Internetowym.
 18. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania dostępnym na stronie www.mojkardiolog.pl w zakładce „Zaloguj się” nazwy użytkownika oraz hasła, podanych przy rejestracji konta przez Kupującego, a następnie ich akceptacji poprzez kliknięcie w ikonę „Zaloguj się”.

                                                       § 12.    Reklamacje

 1. Kupującemu i/lub Pacjentowi przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku ze świadczeniem Usług:
  1. pod numerem Infolinii: 32-630 60-66
  2. na adres e-mail: info@telemedycynapolska.pl
  3. na piśmie na adres korespondencyjny TMP: Katowicach 40-568, ul. Ligocka 103.
 2. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji, dotyczących świadczenia Usług i związanych z nimi kwestii technicznych następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej, odpowiednio do formy złożenia reklamacji, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych.
 3. Treść reklamacji powinna zawierać, co najmniej:
  1. dane pozwalające na identyfikację Kupującego i Pacjenta: imię i nazwisko, pesel, adres e-mail, adres pocztowy (dla reklamacji składanych listownie);
  2. określenie przedmiotu reklamacji,
  3. określenie ewentualnych żądań Kupującego i/lub Pacjenta,
  4. wskazanie daty zaistnienia zdarzenia świadczącego o nienależytym wykonaniu Usługi,
  5. numer rachunku bankowego - w przypadku żądania zwrotu płatności.

                                              § 13.    Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając TMP oświadczenie za pośrednictwem wskazanych w § 12 kanałów komunikacji wskazując co najmniej: imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkana, numer i datę zamówienia bądź korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy dostępnego jest pod adresem: https://telemedycynapolska.pl/docs/Formularz_odstapienia.docx.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący przekazał oświadczenie o wykonaniu przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 3. Rozpoczęcie Telekonsultacji skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy.
 4. Jeżeli Kupujący wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu świadczenia Usług, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny.
 5. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od Umowy TMP niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie odstąpienia od Umowy na adres e-mail Kupującego oraz zwróci Kupującemu dokonaną przez niego Płatność niezwłocznie, nie później niż 14 dni.
 6. TMP dokonuje zwrotu Płatności na rzecz Kupującego przy użyciu tego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Pacjenta w pierwotnej transakcji.
 7. Pacjent nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem Płatności na jego rzecz.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu jeżeli TMP wykona w pełni Usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez TMP utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy – Kupujący ma obowiązek zwrócić Urządzenie TMP lub przekazać ją osobie upoważnionej przez TMP do odbioru, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Urządzenia przed jego upływem.
 10. Kupujący ponosi koszty odesłania Urządzenia.
 11. TMP może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego, do chwili otrzymania Urządzenia z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

                                     § 14.   Przetwarzanie danych osobowych

 1. W ramach Umowy dane osobowe Kupującego i Pacjenta przetwarzane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.) dla celów związanych ze świadczeniem Usług.
 2. Administratorem danych osobowych Kupującego i Pacjenta przetwarzanych w związku ze świadczeniem Usługi jest TMP.
 3. TMP zapewnia każdemu Kupującemu i Pacjentowi prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Kupujący i Pacjent może skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez TMP danych osobowych, prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przed jej wycofaniem.
 4. W celu realizacji swoich praw Kupujący i Pacjent może kontaktować się z Administratorem:
  1. listownie na adres 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103,
  2. telefonicznie pod numerem 32-376-14-55,
  3. e-mail: odo@telemedycynapolska.pl.
 5. Niezbędne będzie złożenie wniosku o realizację ww. praw. Wzory wniosków udostępnia Administrator. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie miesiąca od otrzymania żądania, termin może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
 6. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych dla zapewnienia wyższego bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Państwa danych osobowych możecie się z nim kontaktować pod adresem e-mail: iod@telemedycynapolska.pl.
 7. Każdemu Kupującemu i Pacjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).
 8. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Kupującego i Pacjenta znajduje się̨ na stronie Sklepu Internetowego w Polityce prywatności, która jest integralną częścią̨ Regulaminu. Polityka prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z powyższymi zasadami przed rozpoczęciem przekazywania danych osobowych do TMP.
 9. Jeżeli Kupujący i Pacjent to dwie różne osoby, Pacjent otrzyma pełną informację dotycząca przetwarzania danych osobowych w formie papierowej wraz z Urządzeniem, w formie elektronicznej na podany adres e-mail lub sms-em.

                                             § 15.   Postanowienia końcowe

 1. Spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego, w przypadku braku polubownego ich załatwienia przez strony – poddaje się pod rozstrzygnięcie:
 2. sądu powszechnego według właściwości ogólnej – w przypadku umów zawartych z Konsumentem;
 3. sądu właściwego ze względu na siedzibę TMP – w przypadku umów zawartych z Przedsiębiorcą.
 4. W okolicznościach sporu powstałego w związku ze złożona reklamacją przez Konsumenta, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – po uprzednim wyczerpaniu drogi reklamacyjnej – w szczególności poprzez:
 5. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z treścią art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 542 z późn. zm.) – dalej u.i.h. – z wnioskiem o rozpoznanie sporu powstałego pomiędzy Konsumentem a TMP, na tle zawartej umowy o świadczenie usług, podając we wniosku w szczególności: dane identyfikujące strony, przedmiot sporu, dotychczas przedsiębrane działania, żądanie Konsumenta względem TMP. Informacja o szczegółowym trybie postępowania przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi zawarta jest w regulaminie ich organizacji i działania stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich z dnia 25 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 113, poz. 1214 z późn. zm.) oraz dostępna jest w siedzibach i na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
 6. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z treścią art. 36 u.i.h. – z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, podając we wniosku w szczególności: dane identyfikujące strony, przedmiot sporu, dotychczas przedsiębrane działania, żądanie Konsumenta względem TMP. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibie oraz na stronach internetowych Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej,
 7. złożenie skargi do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce (ECK w Polsce). Informacje na temat sposobu rozwiązywania konsumenckich sporów transgranicznych oraz zasad i trybu procedury składania skarg dostępne są w Sklepie internetowym www.konsument.gov.pl
 8. Konsument może również uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Konsumentem a TMP, od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów (przykładowo: Federacja Konsumentów). Informacja na temat zasad i trybu udzielania bezpłatnych porad dostępna jest w siedzibie oraz na stronach internetowych poszczególnych rzeczników praw konsumenta lub organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.
 9. Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są̨ również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Pomoc dla konsumentów”.
 10. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 11. TMP dokłada wszelkich starań, by świadczone Usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże TMP nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego. TMP dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego było dokonywane w godzinach nocnych.
 12. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Kupującego, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Kupujący może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy do plików cookies za pomocą̨ ustawień́ swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Kupującego z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Kupującego. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce prywatności.
 13. TMP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
 14. konieczność dostosowania regulaminów do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulamin Sklepu i/lub Regulamin Usług, skutkujących koniecznością̨ zmodyfikowania regulaminów w celu zachowania zgodności z prawem;
 15. konieczność dostosowania regulaminów do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
 16. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego mojkadriolog.pl, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego mojkadriolog.pl;
 17. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
 18. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
 19. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
 20. przeciwdziałanie nadużyciom;
 21. poprawa obsługi Kupujących;
 22. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego mojkadriolog.pl.
 23. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym (w tym również̇ do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulamin TMP poinformuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Kupującym na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).
 24. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego i/lub Pacjenta, który nie zrezygnuje z Usługi świadczonej przez TMP w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu Usług.
 25. Wszelkie doręczenia będą dokonywane na adres wskazany w Formularzu zamówienia lub na inny adres wskazany przez Kupującego i/lub Pacjenta po dacie zawarcia Umowy, w piśmie zawiadamiającym o zmianie adresu do doręczeń.
 26. Treść́ niniejszego Regulaminu jest udostępniona do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez każdą̨ zainteresowaną osobę̨ w wersji elektronicznej w Sklepie internetowym.
 27. Kupujący i/lub Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usługi, wynikające z niespełnienia przez Kupującego i/lub Pacjenta wymagań, określonych w Regulaminie.