Polityka prywatności i cookies sklepu internetowego mojkardiolog.pl

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i cookies (zwana dalej „Polityką”) zawiera informacje o przetwarzaniu danych gromadzonych podczas korzystania ze sklepu internetowego www.mojkardiolog.pl (dalej jako „Sklep internetowy”).

Podczas korzystania ze Sklepu internetowego pobierane są różne dane osobowe. Danymi osobowymi są wszystkie te dane, na podstawie których można zidentyfikować Państwa osobę. Polityka wyjaśnia jakie dane zbieramy, do czego i w jakim celu je wykorzystujemy oraz w jaki sposób się to odbywa.

Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo podczas pozyskiwania danych w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.

2. Informacja o administratorze danych

Administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Telemedycyna Polska S.A. (adres siedziby i korespondencyjny: Katowice, 40-568, ul. Ligocka 103), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000352918, REGON: 240102536, NIP: 6482542977 (zwana dalej „Administratorem”).

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez:

3. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.

Kontakt z Inspektorem możliwy jest:

 • przez e-mail: iod@telemedycynapolska.pl,
 • listownie na adres ww. adres korespondencyjny Administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

4. Zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Kupującego w Sklepie internetowym są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi przez czas przetwarzania danych.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

5. Gromadzenie danych w naszym Sklepie internetowym

Korzystanie ze Sklepu internetowego

Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Sklepu internetowego, dalej „Kupujący” (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora w celach:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana osobom korzystającym treści gromadzonych w Sklepie internetowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy),
 • analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności osób korzystających ze Sklepu internetowego, a także ich preferencji w celu poprawy funkcjonalności Sklepu internetowego i świadczonych usług),
 • technicznych, administracyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego i zarządzania system informatycznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora),
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie swoich praw),
 • marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane poniżej w punkcie MARKETING.

Utworzenie konta w Sklepie internetowym

Kupujący, którzy rejestrują się w Sklepie internetowym proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Podanie danych wskazanych jako obowiązkowe jest wymagane, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia i obsługi konta. Kupujący w celu usprawnienia kontaktu i obsługi może podać także dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dodatkowe dane można w każdym czasie usunąć, a ich podanie jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • świadczenia usług związanych z obsługą i prowadzeniem konta w Sklepie internetowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy),
 • analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności kupujących i sposobu korzystania z konta w celu poprawy funkcjonalności Sklepu internetowego),
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie swoich praw),
 • marketingowych Administratora – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane poniżej w punkcie MARKETING.

Diagnostyka, Opieka (Złożenie zamówienia)

Złożenie zamówienia przez Kupującego wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych, za wyjątkiem oznaczonych jako opcjonalne, jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem wysyłki i realizacji zamówienia. Podanie danych opcjonalnych jest dobrowolne.

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

 • realizacji złożonego zamówienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy ),
 • realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO - obowiązek prawny),
 • analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności kupujących i sposobu korzystania z konta w celu poprawy funkcjonalności Sklepu internetowego),
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie swoich praw).

Konsultacje (Umawianie wizyt)

Umówienie się na konsultacje następuje za pośrednictwem Serwisu HaloDoctor, dostępnego pod domeną www.medfile.pl. Kupujący oraz Pacjent (w sytuacji gdy korzystającym z usługi będzie osoba inna niż Kupujący) zobowiązani są to zapoznania się i akceptacji regulaminu udzielania świadczeń zdrowotnych drogą elektroniczną „Domowe EKG i Telekonsultacje lekarskie”, przed zarejestrowaniem się na wizytę.

Rejestracja na wizytę wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego oraz Pacjenta. Podanie danych, za wyjątkiem oznaczonych jako opcjonalne, jest wymagane w celu zarejestrowania się i odbycia wizyty, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości umówienia się na wizytę. Podanie danych opcjonalnych jest dobrowolne.

Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych Kupujących i Pacjentów oraz treść regulaminu „Domowe EKG i Telekonsultacje lekarskie” udostępniane są na etapie przystąpienia do rejestracji konsultacji.

Kontakt za pośrednictwem formularzy

Skorzystanie z elektronicznego formularza kontaktowego w Sklepie internetowym wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na przesłaną treść wiadomości. Podanie danych jest konieczne w celu przesłania i obsługi wiadomości, za wyjątkiem danych oznaczonych jako opcjonalne, których podanie jest dobrowolne.

Brak podania wymaganych danych skutkuje brakiem możliwości wysłania wiadomości i jej dalszej obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego wiadomości (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi),
 • usprawnienie kontaktu w zakresie danych opcjonalnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą).

Marketing

Administrator przetwarza Dane osobowe Kupujących i Pacjentów w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu Kupującemu informacji marketingowych nie dostosowywanych do jego preferencji, tzw. reklama kontekstowa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
 • wyświetlaniu Kupującemu informacji marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, tzw. reklama behawioralna (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Kupujący nie będzie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych),
 • wysyłaniu wiadomości e-mail o ofertach lub informacjach, które mogą zawierać informacje handlowe w ramach usługi newslettera (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy),
 • innych działań związanych z marketingiem bezpośrednim swoich usług i produktów m.in. w drodze przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz telemarketingu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora).

Portale społecznościowe

Administrator może przetwarzać dane osobowe Kupujących odwiedzających profile Administratora w mediach społecznościowych tj. YouTube, Facebook, Twitter, Google+. Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu promowania działalności Administratora i informowania o jego działaniach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegający na promowaniu własnej działalności).

Pliki cookies (ciasteczka)

W trakcie korzystania ze Sklepu internetowego mogą być używane pliki cookies i inne mechanizmy śledzenia.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:

 • rozpoznania urządzenia używanego przez Kupującego na potrzeby odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Kupujący korzystają ze Sklepu internetowego, co umożliwia ulepszenie jego zawartości,
 • utrzymania sesji Kupującego w Sklepie internetowym, dzięki czemu Kupujący nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać danych,
 • dostosowania zawartości i funkcjonowania Sklepu internetowego, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Kupujący, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze Sklepu internetowego,
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list remarketingowych, pozwalających na wyświetlanie treści reklamowych dopasowanych do preferencji.

Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez Partnerów Administratora

Google Analitycs

Informacje zbierane automatycznie w czasie wizyty Kupującego w Sklepie internetowym analizowane są przy użyciu narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google LLC. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania ze Sklepu internetowego (łącznie z adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics (w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych) znajdują się na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Facebook Pixel

Sklep internetowy korzysta z narzędzia marketingowego Facebook Pixel dostarczanego przez Facebook Inc. Facebook Pixel gromadzi informacje o zachowaniu Klienta w Sklepie internetowym i na tej podstawie wyświetla reklamy w serwisie Facebook. Informacje zbierane w ten sposób będą przekazywane i przechowywane przez Facebook Inc. na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności serwisu Facebook (w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych) znajdują się na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Google Ads

Sklep internetowy posiada podpięte kody usług Google Ads, które używane są do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowania zindywidualizowanych reklam w sieci reklamowej Google. W oparciu o pliki cookies i tagi remarketingowe wyświetlane są reklamy na postawie poprzednich wizyt Klienta na danej stronie internetowej. W każdej chwili istnieje możliwość dezaktywowania wyświetlania reklam w ten sposób za pomocą Menedżera preferencji reklam https://adssettings.google.com/authenticated

Więcej informacji na temat Google Ads można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://support.google.com/adspolicy/answer/54817?hl=pl

Zarządzanie ustawieniami cookies

Możecie Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby cookies nie były zachowywane na Państwa urządzeniu, oraz by byli Państwo każdorazowo pytani o zgodę przed aktywacją cookies. W każdej chili możecie Państwo także usunąć cookies, które zostały ponownie aktywowane.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

lub korzystając z funkcji “ Pomoc” w Państwa przeglądarce.

Prosimy pamiętać, że dezaktywacja Cookies może prowadzić do ograniczeń funkcjonalności na naszym Sklepie internetowym.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora uzależniony jest od rodzaju usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach.

Czas przetwarzania danych może zostać wydłużony, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub podlegają anonimizacji.

Dane Kupujących i Pacjentów będą przechowywane przez następujący okres:

 • dane dotyczące prowadzenia konta Kupującego - przez okres jego utrzymywania w Sklepie internetowym i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Kupującego żądania jego usunięcia,
 • dane związane z realizacją zamówień - przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń,
 • dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,
 • dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – do momentu wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 • dane związane z realizacją reklamacji lub odstąpienia od umowy - przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od umowy,
 • prowadzenie usługi newslettera– do momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera,
 • prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 • cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

7. Odbiorcy danych

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych).

Odbiorcami wybranych danych osobowych mogą zostać także organy bądź osoby trzecie, które będą posiadały podstawą prawną ich uzyskania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Łącza do innych witryn

Sklep internetowy może zawierać łącza do innych witryn pozostających poza kontrolą Administratora i nieobjętych niniejszą Polityką. Jeśli Kupujący uzyskuje dostęp do takich witryn za pomocą dostarczonych łączy, operatorzy tych witryn mogą gromadzić informacje wykorzystywane później zgodnie z ich polityką prywatności, która może różnić się od niniejszej Polityki. Takie witryny zewnętrze dysponują własnymi politykami prywatności, zaś Administrator nie ponosi odpowiedzialności w związku z takimi politykami.

9. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Administrator może przekazać dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i gwarantuje odpowiedni stopień ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

10. Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Każdy z Kupujących i Pacjentów, którego dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każda osoba której danej są przetwarzane ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy RODO.

11. Zmiana Polityki

Okresowo możemy aktualizować niniejszą Politykę. Kiedy tak się stanie, zmiany zostaną opublikowane na stronie Sklepu internetowego. Jeśli Kupujący nie zgadza się z wprowadzonymi zmianami, powinien zaprzestać korzystania ze Sklepu internetowego.